Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.msautodily.cz, jehož provozovatelem je Tomáš Mikuška, se sídlem Sportovní 829/2, 664 91 Brno, IČO: 014 24 980, registrace: ŽÚ Města Ivančice,č.j.: OŽÚ-240-2013-MUS/4,sp.značka:OŽÚ-240-2013-MUS, dále jen prodávající.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny www.msautodily.cz  jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva se uzavírá okamžikem odeslání objednávky.

3. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny.

5. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.msautodily.cz , kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

6. Každá objednávka je potvrzena formou e-mailové zprávy, zaslané na adresu uvedenou kupujícím.

7. V ceně za zboží není uvedeno balné a dopravné.

III. Expedice.

1. Není-li v popise objednaného výrobku uvedeno jinak, je zboží expedováno v obvyklé lhůtě do 1-5 pracovních dnů po obdržení objednávky,lhůta počíná běžet následující pracovní den po dni objednání.

IV. Reklamace

1. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu. V případě zjištěných závad je kupující povinen prodávajícího o těchto závadách informovat písemně nebo e-mailem a to do třech dnů od převzetí zboží. V oznámení o reklamaci musí být uveden podrobný popis závady.

2. V případě poškození zásilky přepravcem, je nutné aby kupující reklamoval závadu u přepravce, případně s ním sepsal reklamační protokol nebo poškozenou zásilku nepřevzal.

3. Do třech pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách, prodávající informuje kupujícího o následném postupu, v případě vyřízení reklamace u prodávajícího, kupující zašle předmět reklamace pojištěnou poštovní průvodkou.

4. V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, má kupující možnost se domáhat zejména, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.

5. Prodávající poskytuje záruku na zboží v rozsahu 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci způsobené obvyklým používáním, škody způsobené užíváním v rozporu s návodem k použití nebo v rozporu s obvyklým způsobem užívání, chybnou manipulací, živelnými pohromami a jinými vnějšími vlivy. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku kratší životnosti výrobku.

6. Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že je prodávaná věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se dále rozumí zejména, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávají pro použití uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, výměnou věci, její opravou, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny. To však neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Prodávající si vyhrazuje možnost tiskové chyby a nepřesností v popisu výrobku a jeho zobrazení na www.msautodily.cz, tím se však nezbavuje povinnosti pravdivě informovat kupujícího o vlastnostech prodávaných výrobků.

V. Vrácení, výměna zboží, odstoupení od smlouvy

1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující spotřebitel v souladu s § 1829 a násl.zákona č.89/2012 Sb.,občanského zákoníku,ve znění pozdějších předpisů právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, aniž by musel takové odstoupení od smlouvy zdůvodňovat a aniž by za to byl jakkoliv sankcionován. Toto právo je podmíněno nákupem jako spotřebitel (nikoliv na IČ). V případě nákupu jako podnikatel (na IČ), se vztahy mezi kupujícím a prodávajícím řídí dle Obchodního zákoníku a toto právo neplatí. Při vrácení spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky/faktury, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. V případě, že požadujete navrácení finanční částky formou poštovní složenky, uveďte prosím i přesnou adresu uvedenou ve Vašem občanském průkaze. V opačném případě může dojít ke komplikacím na straně České pošty.

2. V případě spotřebitelova odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží písemnou formou doporučujeme formulovat dopis následujícím způsobem: Využívám svého práva dle § 1829 a násl.zákona č.89/2012 Sb.,občanského zákoníku,ve znění pozdějších předpisů a odstupuji tímto jednostranně od smlouvy číslo (uveďte číslo faktury). Částku za plnění obsažená na této smlouvě (faktuře) požaduji vrátit formou bankovního převodu na účet číslo ________________________ (zde prosím uveďte číslo účtu, na který bude částka poukázána). V ________________, dne ________________, podpis: ________________ Spotřebitel může odstoupit i jiným prokazatelným způsobem, kterým bude jednoznačně projevena jeho vůle odstoupit od smlouvy ve 14ti denní lhůtě od převzetí zboží. Ačkoliv není takový postup vyloučen, odstoupení od smlouvy do 14ti dnů od převzetí věci by nemělo nahrazovat případnou reklamaci. Zboží musí být odesláno do 14 dní od převzetí zboží.

3. Toto ustanovení zákona rovněž nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Tím není nijak dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce.

4.Zboží je vhodné vrátit s originálem daňového dokladu (faktury). Při vrácení jen některých položek na faktuře zasílejte kopii faktury. Zboží je vhodné zaslat doporučeně a pojistit jej (zboží prosím nezasílejte na dobírku, nebude převzato), zaslat ve vhodném obalu např. v pevné krabici, tak aby zboží neutrpělo při přepravě. Upozorňujeme, že zásilky balené do měkkého obalu nepřevezmeme a vrátí se adresátovi.. V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, opotřebení zboží apod.). Prodávající je v případě odstoupení povinen spotřebiteli vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část v případě, že zboží bylo vráceno nekompletní, poškozené či jinak znehodnocené. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Spotřebiteli bude vrácena kupní cena nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

5. Právo na odstoupení od smlouvy kupující nemá v případech podle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb.,občanského zákoníku,ve znění pozdějších předpisů v platném znění u smluv:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

VI. Ochrana osobních dat kupujícího

1. Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail atd.), která jsou součástí objednávky nebo registrace nového zákazníka jsou považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití.

2. Prodávající údaje o zákaznících zásadně nesděluje třetím osobám, kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky a to pouze v nutném rozsahu.

3. Prodávající si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

VII. Zahraniční odběratelé

1.Ceny za přepravu jsou vždy účtovány po zaslání objednávky dle hmotnosti.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně poštovného) uvedenou v internetové prodejně www.msautodily.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce,se sídlem Štěpánská 567/15,120 00 Praha 2,IČ:00 20 869,internetová adresa:www.coi.cz